1931 - 30. August - 1941

De store dyrkede Arealer, der ligger ved Ringkøbing og Nissum Fjorde, har gennem århundreder lidt tab under oversvømmelser, fordi Fjordenes afløb til Havet gennem Nymindegab og Thorsminde ofte tilsandede. Da Staten i 1910 åbnede et nyt Udløb for Ringkøbing Fjord ved at lade grave en 26 Meter bred Kanal gennem Klitten ved Hvide Sande, ændredes Forholdet på en overraskende Måde, idet det nye Løb efter kun et Par års Forløb udvidedes til en Bredde af ca. 230 m, hvorigennem Havet under Højvande frembragte større ødelæggende Virkninger. Med en Udgift på ca.1½ Mill. Kr. blev derfor dette Udløb lukket ved en Betonblokkedæmning af ca. 500 Meters Længde, ca. 3 m over daglig Vandstand og foroven med en Bredde på 4 - 6 Betonblokke a= 5000 kg. I året 1924 vedtoges så endelig en Lov, hvorved ikke alene Ringkøbing, men også Nissum Fjords Afløbs forhold reguleredes og sikredes gennem store Sluseanlæg, der stod færdige 1931 og 1932.

Ved Hvide Sande udgravedes der ca. 300 m øst for Betondæmningen en 150 m lang, 75 m bred og 10 m dyb Byggegrube til Afvandingsslusen, som deri opførtes på en l 3/4 m tyk Betonbund. Slusen, der siges at være den største i sin Slags i Europa, opførtes af Beton, Granit og Klinker og har fjorten Gennemstrømsåbninger, hver med et Stigbord af Jern, Størrelse 6½ x 5½ m, Vægt 20,000 kg. Disse Stigbord hæves og sænkes med elektriske Spil, der er indbygget i en overdækket Gang, som løber i hele Slusens Længde, og som tjener til Vejbane over Slusen. Til yderligere Sikkerhed er der for Slusens vestlige åbninger anbragt Stormporte af 36 cm tykt Egetømmer.

Lidt syd for Afvandingsslusen blev der til Fremme af Fiskeri og Søfart bygget en Kammersluse på en Betonbund af 2½ Meters Tykkelse. Slusen har en,Bredde af 8½ m, Kammeret er 34 m langt, og Dybden 4 m under daglig Vandstand. Den lukkes af to Jern Skydeporte, der bevæges ved elektriske Spil..Færdslen over Slusen foregår ad en Klapbro, der betjenes på samme Måde.

Til Udløbets Sikring mod Havet blev der fra Stranden bygget to let buede Ledemoler, som rækker ca. 150 m ud til en Vanddybde på 3½ m. Forbindelsen mellem Fjord og Hav gennem Afvandings- og Kammerslusen tilvejebragtes ved en Sprængning af Betondæmningen i ca. 80 Meters Bredde og ca. 5 Meters Dybde samt Gravning af en Kanal mellem Molerne. Foran Kammerslusen udførtes et større Bolværksanlæg, der danner en rummelig og sikker Havn for Fartøjer.

Hele Anlægget har kostet godt 5 Mill. Kr.

Den 30. August 1931 sattes det nye og sikrede UdIøb i Virksomhed, og dermed var Grunden lagt til en ny Fiskerihavn og Fiskerby, B en ny og god Udfaldsport mod Vesterhavet. I de nu svundne ti år har der på det førhen øde og nøgne Klitparti hersket et så stærkt pulserende Liv og foregået en så stor Udvikling, at det efter danske Forhold må siges næsten at høre hjemme i Eventyrets Verden. De udførte Vandbygningsarbejder blev i sin Tid af adskillige betragtet som et Foretagende, der muligt var teoretisk begrundet, men som bar i sig for store Risikomomenter i praktisk Henseende. Heldigvis har det dog vist sig, at Beregningerne holdt Stik, og især for Landbruget og Fiskeriet har Virkningerne endog overgået de største Forventninger.

Såvel Afvandings- som Skibsfartsslusen har i enhver Henseende virket efter deres Hensigt, og de stærkt udsatte Molers Stabilitet og deres minimale Vedligeholdelsesudgifter har ligefrem været overraskende, ligesom den daglige Vandstand har holdt sig gennemgående med ca. 2½ m Dybde. Disse Forhold har præget Udviklingen i højeste Grad. På den tidligere ganske øde og ubeboede Sand- og Klitstribe mellem Fjord og Hav er der fremvokset en hel By, i hvilken nu, foruden en ny Kommuneskole med to Lærerkræfter, et udvidet Sømandshjem og et Hotel, findes i alt ca.120 Beboelser en fastboende Befolkning på omkring 600 Mennesker. Der er af Vandbygningsvæsenet sørget for moderne Vandforsyning, Kloakanlæg, Pumpestation etc. samt Gadeplan over Arealerne ved og omkring Sluserne og Havnen. Af de første års amerikansk prægede Træ- og Pandepladehuse er der så godt som ingen tilbage, idet de er afløst af grundmurede Bygninger, helt moderne i Stilen. Der er Bedding og privat Elektricitetsværk, og alt må siges at være tilfredsstillende og bidragende til Pladsens tidssvarende Udvikling.

Den lokale Fiskerflåde er efterhånden vokset til ca. 80 større og mindre Motorfartøjer med indtil et Dybtgående af ca. 7 Fod, Drægtighed indtil 18 Tons og Anskaffelsespriser til op imod 20,000 kr., og Havn og Red har de senere år i Højsæsonen været så stærkt trafikeret, at der til Tider har ligget ca. 120 fremmede Fiskerfartøjer foruden den lokale Flåde samlet dersteds.

Det Fiskeri, der efterhånden har udviklet sig, er langt fra ubetydende, idet der ved den offentlige Auktion i stedse stigende Tempo er blevet solgt ikke så lidt over en Mill. kg af de forskellige Fiskesorter, hvortil kommer, at der stadig afsættes betydelige Kvanta levende Fisk uden om Auktionen. I år vil der sikkert Blive sat en stor Rekord, da ikke mindst Maj Måned bragte et Opsving som ikke før kendt, idet det fine Rødspættefiskeri også havde talrige fremmede Kutteres Landing til Følge. Auktionsomsætningen var adskillige Dage oppe på 50,000 Kr., og Forholdet udviklede sig endog til, at der er blevet solgt for noget over en halv Mill. kr. i første Halvår.

Trods et livligt Byggeri de seneste år hersker der ret følelig Mangel på Boliger. Skønt Byggeudgifterne nu er abnormt høje, er der også i år bygget nye Huse, og der er sket så livlig Handel med Byggegrunde, at en af de største Lodsejere har solgt ikke mindre end 22, hvoraf de 18 alene ligger på Nordsiden af Slusen. I Nærheden af Vejen er betalt 40 øre, medens fjernere liggende har kostet ca. 30 øre pr. Kvadratalen, en Pris, som også er givet for Arealer helt ned til Fjorden, hvilke er under Fredningsnævnet og ikke må bebygges, men kun kan benyttes til Dyrkning af Kartofler etc.

Til Bygning af et Bolværk med Slæbested er der på indeværende års Finanslov (1941) bevilget 75,000 Kr.

Arbejdet er under Opførelse. Der bygges ca. 15 m som fast Bolværk og 25 m Slæbested Resten bliver en åben Pælebro.

Pladsens Akilleshæl er Vejforbindelsen med Omverdenen. Landevejene i begge Retninger er meget dårlige, idet de ikke kan holde til den store og svære Trafik, der foregår pr. Lastbiler. Der udføres et vedholdende Arbejde for at få Staten til at overtage Kommunevejene, og den Sags Løsning vil betyde særdeles meget for Pladsens fortsatte Udvikling.

Besejlingsforholdene kan også til Tider give Anledning til alvorlig Bekymring. Langvarig kuling af V.NV. kan forårsage betydelig sydgående Materialansamling langs Kysten, og der kan hyppig være lav Vandstand i Havet, ligesom adskillige andre Naturforhold kan spille ind til Forstyrrelser af Kanalens Besejling. Til en Imødegåelse af disse faktiske Ulemper vilde en Forlængelse mod Vest af Ledemolerne eller, hvad der for Tiden er Fiskernes Kongstanke, en Forlængelse af nordre Ledemole indtil 100 - 150 m ud i Havet vel nok ved at dæmme op for Materialvandringen nordfra bidrage til en større og stabilere Vanddybde ud for Indsejlingen.